MENU

 

MGA KINAMATARUNG SANG PASYENTE

(PATIENT’S RIGHT)

 

·         Ang pasyente may ara kinamatarung sa isa ka maluluy-on kag matinahuron nga pag-atipan.

The patient has the right to considerate and respectful care.)

 

·         Ang pasyente may ara kinamatarung nga kuhaon sa iya doctor/ manog bolong ang kompleto nga impormasyon sang iya pagsayasat, pagbulong kag pa dulungan sang iya balatian sa pat-ud nga mahangpan.

The patient has the right to obtain from his physician the complete information concerning his diagnosis, treatment and prognosis in terms the client can be reasonably expected to understand.

 

·         Ang pasyente may ara kinamatarung nga makabaton halin sa iya doctor/ manogbolong sang impormasyon nga kinahanglan sa iyapagsugot antis sang ano man nga buluhaton kag pagbulong.

The patient has the right to receive from has physician information necessary to give informed consent prior to the start of any procedure and treatment.

 

·         Ang pasyente may ara kinamatarung sa pag pangindi sa ano man nga pagbolong asta sa pagpahanugot sang laye kag makahibalo siya sang manginbunga sang iya nangin hulag/ desisyon.

The patient has the right to refuse treatment to the extent permitted by law and be informed of the medical consequences of his action.

 

·         Ang pasyente may ara kinamatarung sa pagsalig sa tagsa ka konsiderasyon/ patusiling sang iya nahanungod sang pamaagi sang pagbolong sang iya kaugalingon.

The patient has the right to expect every consideration of his privacy concerning his own medical care program.

 

·         Angpasyente may ara kinamatarung sa pagsalig nga ang tanan nga komunikasyon kag impormasyon na hanungod sang iya pagbolong nga kilanlan nga siya lang ang makahibalo.

The patient has the right to expect that all communications and records pertaining to his care should be treated as confidential.

 

·         Ang pasyente may ara kinamatarung sa pagsalig nga sa ikasarang sang ospital nga makahatag sang reasonable nga pagsabat kag paghatag sang iya ginapangabay ngapag-alagad.

The patient has the right to expect that within its capacity, the hospital must provide a reasonable response to his/ her request for services.

 

·         Ang pasyente may ara kinamatarung sa pagkuha sang impormasyon nahanungod sang tagsa ka relasyon sang iya nga ospital sa iban nga bulungan kag mga eskwelahan nga nagaapektar sang iya pagbulong.

The patient has the right to obtained information regarding any relationship of his hospital to other health care and educational institutions in so far as his care is concerned.

 

·         Ang pasyente may ara kinamatarung nga pahibaluon sang ospital kung ini may palamaayuhon ukon intension nga magpartesipar sa isa ka taohan nga pageksperimentar nga ngalabot sa iya pagbolong. Ang pasyente may ara kinamatarung nga pag pangindinga mag-intra sa sini nga buluhaton.

The patient has the right to be advised if the hospital proposes to engage in or perform human experimentation affecting his/ her care of treatment. And has the right to refuse the said experimentation.

 

·         Ang pasyente may ara kinamatarung nga magsalig sang resonable nga tayuyon nga pag-atipan.

The patient has the right to expect reasonable continuity of care.

 

·         Ang pasyente may ara kinamatarung nga sayasaton ukon salawsawon kag paghatagan sang explenasyon nahanungod sang balaydan sa ospital sa maskin saano man nga pamaagi sapag bayad.

The patient has the right to examine and receive an explanation of the hospital bill, regardless of source of payment.

 

·         Ang pasyente may ara kinamatarung nga mahibaluan kung ano ang mga pagsulundan nahanungod sang iya mga ginawi. 

The patient has the right to know hospital rules and regulations apply to his/ her conduct as client/ patient.